Reisija õigused ja kohustused

 • Reisija on kohustatud enne sõidu alustamist kinnitama turvavöö, juhul kui bussis on turvavööd;
 • Reisija kohustub järgima bussi sisekorraeeskirju;
 • Reisijal on kohustus kaasa aidata reisijaveolepingu nõuetekohasele täitmisele;
 • Reisijal ei ole õigust muuta reisijaveolepingut või tellimuse kinnituses kokkulepitut;
 • Reisijal ei ole õigust lahkuda liikuvast bussist;
 • Reisija kohustub alluma bussijuhi korraldustele;
 • Reisijal on keelatud alkoholi kaasavõtmine bussisalongi;
 • Reisijal on keelatud tarbida alkoholi sõidu ajal;
 • Reisijal on keelatud suitsetamine bussisalongis;
 • Reisija ei tohi segada bussijuhti sõidu ajal;
 • Reisija ei tohi seista püsti sõidu ajal, v.a. püstiseisu kohtade olemasolul;
 • Reisija ei tohi süüa ega tarvitada kuumi jooke sõidu ajal;
 • Reisija võib loobuda reisijateveo teenuse kasutamisest. Loobumise korral kannab Reisija kõik kahjud ise (nt tagasipöördumiskulud);
 • Reisija peab arvestama asjaoluga, et juhul kui ta ei jõua kokkulepitud ajaks bussi, on bussijuhil õigus otsustada, kas jätkata reisi ja jätta Reisija maha või oodata Reisijat;
 • Reisijal on keelatud bussi inventari (sh peakatted) lõhkumine, rikkumine ning kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbel;
 • Kokkuleppimata peatusi tehakse ainult bussijuhi nõusolekul;
 • Reisija kohustub esitama oma pagasi vedamiseks sellisel kujul, et see ei soodustaks kaotsiminekut ega kahjustumist ning et Arne Auto OÜ-l ei tekiks pagasi hoidmisega pagasiruumis kahju. Kui pagasi hulka kuulub ohtlik asi, peab Reisija teavitama selle olemasolust ning ohu üldisest laadist;
 • Reisija kohustub hüvitama tema enda poolt või tema pagasist tulenevalt tekitatud kahju. Reisija ei või oma kohustuste rikkumise korral tugineda oma pagasi puudusele või omadusele kui vastutusest vabastavale asjaolule.Reisija vastutab oma pagasi sisu eest eelkõige tollivormistuse ja muude ametlike toimingute läbiviimisel;
 • Reisijal on keelatud vedada aineid või esemeid, mis võivad tekitada kahju teise Reisija pagasile ja/või tervisele ning mis on kantud ohtlike ja/või keelatud veoste nimekirja.

Bussijuhi õigused ja kohustused

 • Bussijuhil on õigus keelduda sõidu alustamisest või jätkamisest, juhul kui:
 1. Reisija(d) ei kinnita turvavöösid;
 2. Reisija(d) segavad bussijuhti sõitmisel;
 3. Reisija(d) suitsetavad bussisalongis;
 4. Reisija(d) lõhuvad või muul moel kahjustavad bussi;
 • Bussijuhil on õigus keelduda Reisija vedamisest juhul kui Reisija vedamisega kaasneks oht reisijaveolepingu/tellimuse nõuetekohasele täitmisele või Reisija vedamine seaks ohtu kaasreisijad või kolmandad isikud (kaasliiklejad) või muutuks suurema ohuallika (bussi) valdamine tavapärasest ohtlikumaks muul viisil;
 • Bussijuhil on õigus otsustada kiireima ja lühima marsruudi kasuks ja mitte pidama enam kinni eelnevalt kokkulepitud marsruudist kui ohtu satub õigeaegne (lepingujärgne) sihtkohta jõudmine.

Bussi kasutamine

 • Reisija(te)l on õigus kasutada bussi ööpäevas 1 juhiga kuni 10h, mis sisaldab sõiduaega kuni 9h. 2 juhiga on õigus kasutada bussi ööpäevas kuni 20h, mis sisaldab sõiduaega kuni 18h;
 • Bussi kasutamisel tuleb juhinduda/arvestada bussijuhile kehtestatud vaheaegadest ning puhkeajast, mis tuleneb Euroopa Liidu direktiivist 561/2006;
 • Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi kohustub juht tegema vähemalt 45 minutilise katkematu vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi. Nimetatud vaheaja asemel võib olla vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, millele järgneb vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud sõiduaja suhtes nii, et need toimuksid nelja ja poole tunnise sõiduperioodi jooksul;
 • Juhi ööpäevane katkematu puhkeperiood peab olema vähemalt 11 tunnine. Seda regulaarset ööpäevast puhkeperioodi võib aga jaotada ka kahte ossa, kusjuures esimene osa peab hõlmama vähemalt kolmetunnist katkematut ajavahemikku ja teine osa vähemalt üheksatunnist katkematut ajavahemikku;
 • Sõidu kestvust arvutatakse 0,5 tunnilise täpsusega. Aeg alla 0,5 tunni arvestatakse nagu 0,5 tundi ja üle 0,5 tunni nagu 1 tund.

Vastutus lepingu rikkumise eest ja kahju hüvitamine

 • Kui buss ei saa Reisija(te) tõttu (eelneva kokkuleppeta pikenenud reis, määrdunud, lõhutud buss) alustada õigeaegselt järgmise kliendi tellimuse täitmist on Arne Auto OÜ-l õigus nõuda Tellijalt leppetrahvi;
 • Puuduseks reisijaveoteenuse osutamisel ei loeta väheolulisi muutusi teenuse kui terviku seisukohalt, mida sõidu ajakava ja teenuse iseloomu arvestades on võidud eeldada;
 • Arne Auto OÜ ei vastuta teenuse vastavuse eest kehtestatud tingimustele ja lubatud kirjeldusele, kui teenuse osutamisel esines asjaolu, mida ei saanud mõjutada ning antud asjaoluga ei olnud võimalik lepingu sõlmimise või tellimuse kinnitamise ajal ka arvestada. Sellisteks asjaoludeks võivad olla takistused riigipiiri ületamisel, liiklusseisakud, liiklusvahendi tehnilised rikked jms asjaolud. Arne Auto OÜ ei vastuta kahjude ja saamata jäänud tulude eest, mis tekkisid või võivad tekkida Reisijal seoses asjaoludega, et buss ei jõudnud õigeaegselt sihtkohta. Tellija ja/või Reisija peab arvestama võimalike takistustega ehk reisija peab varuma aega;
 • Arne Auto OÜ ei vastuta Tellijale ja/või Reisijale tekitatud varalise (sh otsene kahju ja saamata jäänud tulu) või mittevaralise kahju eest, kui see ei ole tingitud Arne Auto OÜ tahtlikust tegevusest või raskest hooletusest;
 • Juhul, kui Reisija ei ole osutatava teenusega rahul, peab ta sellest koheselt Arne Auto OÜ informeerima. Juhul, kui see ei ole võimalik või kui märkusele või nõudele ei reageerita, tuleb Tellijal sellest teatada Arne Auto OÜ-le, hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul tekkinud asjaolust teadasaamisest arvates. Tellija esitab asjaolu kohta kirjaliku avalduse, millele tuleb lisada tõendid teenuse mittevastavusest ning dokumendid põhjendatud lisakulutustest ja tekkinud kahjust. Pretensioon, mis on esitatud pärast nimetatud tähtaja möödumist on aegunud ning Reisijal ja/või Tellijal puudub hilisemalt õigus tugineda teenuse mittevastavusele;
 • Arne Auto OÜ ei kanna vastutust Reisijate ees juhul kui:
 1. Reisija tekitab kahju teisele Reisijale;
 2. Reisija tegevuse tõttu takerdub reisijavedu (nt lükkub edasi, et oodata mahajäänud reisijat vms);
 3. Kui reisijale tekib kahju mingist otsusest, millise võttis vastu Reisija;
 • Reisijaveoteenusele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Kõik teenuse osutamisega seotud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

Teated

 • Poolte vahelised teated peavad olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kui teade on saadetud e-posti või faksi teel, loetakse see kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval;
 • Pool teavitab teist Poolt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis oma kontaktandmete muutumisest vähemalt 5 (viis) kalendripäeva enne vastava muutuse toimumist.

 

Arne Auto OÜ jätab endale õiguse muuta bussi kasutamise tingimusi etteteatamata. Kasutamise Tingimused loetakse muudetuks uue teksti avaldamisega Arne Auto OÜ veebilehel www.arneauto.ee.

 

Bussi kasutamise tingimused kehtivad alates 01.10.2015